Workshop Moyala Universität Kiew Mitost

Карстен Лісекі: Фотографії-символи з демонстрацій, воєн чи інших історичних подій переконують, що зміни можливі

https://ms.detector.media/mediaosvita/post/11536/2014-08-09-karsten-liseki-fotografii-simvoli-z-demonstratsii-voen-chi-inshikh-istorichnikh-podii-perekonuyut-shcho-zmini-mozhlivi/

Kiev Street Photography